Pagina 1: Dorpsraad

Ik heb me voorgenomen om het C-woord zo weinig mogelijk meer te gebruiken dus beginnen we gewoon over iets anders..

Eerst even iets rechtzetten: In onze laatste nieuwsbrief zijn wij vergeten te melden dat Glenn Priester zich herkiesbaar heeft gesteld voor de dorpsraad. We zijn blij dat we Glenn binnen ons team kunnen houden en gaan dus met de volle bezetting 2021 in. Dat zal nodig zijn want er ligt veel op ons te wachten. Daarvan hieronder een opsomming.

Kernbezoek:

Om de 2 jaar brengt het voltallige college van B&W een bezoek aan iedere kern binnen de gemeente. In maart zijn onze kernen weer aan de beurt. Helaas zal ook dit bezoek omgezet worden naar een video-vergadering. Jammer, maar we gaan er zeker weer het beste van proberen te maken. We hebben al behoorlijk wat agendapunten doorgegeven die we vanuit onze kant graag willen bespreken.

Een van de punten op de agenda is verkeersveiligheid. Niet alleen in Hoofdplaat maar zeker ook in Nummer Een. Dat dit punt nog steeds leeft in beide kernen kwam wel naar boven uit uw reacties op onze vragen in de nieuwsbrief. We hebben op onze nieuwsbrief veel reacties terug ontvangen, waarvoor onze dank. Er zitten zaken bij waar we ondertussen al mee aan de slag zijn gegaan.

In een vorig artikel heb ik u al verteld dat we, vanuit de dorpsraad, bezig zijn met het inventariseren van de wensen en behoeften vanuit de 3 kernen. Gewapend met deze punten nodigen wij de lokale politieke partijen uit om naar Hoofdplaat te komen en vragen wij hen uitleg hoe hun partij denkt deze punten te gaan aanpakken/oplossen. Dit om u een duidelijk (stemmings)beeld te geven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

De Klokkentoren is inmiddels niet meer weg te denken bij het monument.

Onlangs heeft het projectteam te horen gekregen dat ze bij ‘Kern met Pit’ uitgeloot zijn voor het project ‘Vrienden van de Klokkentoren’.

Dit houdt in dat we een mooi bedrag (€ 1.000,00) krijgen om de klokkentoren verder af te werken zoals in eerste instantie is bedoeld.

Ondertussen is er een vaandel gehangen en willen wij de dorps-bewoners alvast heel erg bedanken voor hun steun. Begin mei 2021 hopen we met een feestelijke opening de Klokkentoren officieel in gebruik te nemen.

Daarnaast lopen we met het plan om een oude traditie weer nieuw leven in te blazen. Dit houdt in dat we de klok weer willen gaan luiden bij overlijden van een van onze dorpsgenoten.

Het plan is in een pril stadium. Ook hier zullen we wederom een beroep moeten gaan doen op vrijwilligers die bereid zijn de klok te gaan luiden. Wilt u hieraan meewerken, dan kunt u dat natuurlijk nu al aan ons laten weten. We houden u verder op de hoogte via website, Facebook en nieuwsbrief.

In het dorpshuis zijn we (nog steeds) aan het overleggen over de toegang tot het gebouw. Wettelijk gezien moeten er automatische deuren zijn bij een gebouw zoals ons dorpshuis. De beperkte breedte van de huidige toegangsdeuren levert echter de nodige problemen op.

Ondertussen zijn er 3 gespecialiseerde bedrijven komen kijken die allemaal een onafhankelijk advies zullen uitbrengen naar de eigenaar van het pand, in dit geval de gemeente Sluis. Hopelijk hebben die nog ergens een oude sok met inhoud liggen zodat we dit project ook kunnen afronden.

Als laatste kreeg ik eind januari vanuit de gemeente Sluis onderstaande update inzake fietspad Julianastraat alsmede over de rioolwerkzaam-heden in de Molenweg:

Komgrensmaatregel Zuidlangeweg: 

We gaan verder met het ontwerp voor een verbetering van de bebouwde-kominrichting aan de Zuidlangeweg in Hoofdplaat. We gaan komende weken het ontwerp afronden en dan richting aannemers voor offertes. Geplande realisatie mei 2021.

In de loop van februari ontvangen aanwonenden van de Koningin Julianastraat en Schoolstraat een brief over de verkeerssituatie en de aanpak.

Aanpak Molenweg en omgeving: 

Per brief zijn bewoners van de Molenweg eerder geïnformeerd over gepland groot onderhoud/reconstructie. We hebben hiervoor verschillende suggesties/opmerkingen enz. ontvangen. Dank hiervoor! Voor een noodzakelijke verdieping van de ligging van het huidige riool moeten we het plangebied vergroten. We verkennen nu mogelijkheden in onderstaand projectgebied voor zowel afvoer rioolwater en niet te vergeten afkoppelen verhard oppervlak van daken en rijbaan.

In nauw overleg met ons adviesbureau en waterschap Scheldestromen bekijken we enkele alternatieven waar we met het ontvangen hemelwater naartoe kunnen. Onze voorkeur hierbij heeft afvoer richting het bestaande slotensysteem van waterschap Scheldestromen aan de Westlangeweg. Aanpassingen hier zullen noodzakelijk zijn om e.e.a. robuust te maken als het gaat om waterafvoer.

Komende weken gaan we verder met het inmeten van het project-gebied, slootomvang bepalen en een eerste indicatie diepteligging hemelwaterriool enz. Van hieruit gaan we kijken wat haalbaar is i.v.m. de waterafvoer (hemelwater richting Westlangeweg). We zijn hierbij ook afhankelijk van bestaande inrichting met bijv. bomen, fietspad en niet te vergeten andere perceeleigenaar? We doen dus eerst dit onderzoek alvorens verder te gaan met ontwerp riolering en verhardingen. Beginnen bij de basis!

Op de valreep binnengekomen: Er is een definitief verkeersbesluit genomen voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen en het plaatsen van een laadpaal op 2 parkeervakken op de parking “Spuikom” te Hoofdplaat.

Zoals jullie lezen liggen er genoeg uitdagingen op ons te wachten.

Wij hebben er echt zin in.

Groet namens mijn mede dorpsraadsleden Atleta, Glenn, Ine, Jeannette en Stephanie.  

René